Visie

WIE WE ZIJN…

De KBK-scholengemeenschap groepeert 7 katholieke basisscholen die verankerd zijn in Kortrijk-Centrum, een multiculturele stadscontext. Ze worden door eenzelfde schoolbestuur ondersteund en aangestuurd. De KBK-scholen werken volgens de opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs. De scholen profileren zich als katholieke dialoogscholen.

WAAR WE VOOR STAAN EN VOOR GAAN…

We kunnen ons als individuele scholen versterken door gericht en doordacht samen te werken. We doen dit in ons lokaal netwerk door sterk in te zetten op verbondenheid en solidariteit.

HOE WE WERKEN…

We willen elke school versterken om het eigen opvoedingsproject maximaal te realiseren en om in te zetten op de kerntaken.·. Zo kunnen de 7 scholen zich autonoom profileren en maximaal ontwikkelen op een gemeenschappelijke sokkel van visie en dienstverlening. De samenwerking is bedoeld om synergie en schaalvoordeel te ontwikkelen waar wenselijk en mogelijk en dit vooral in de secundaire processen .

De frequente contacten tussen de directies en tussen de medewerkers van de betrokken scholen borgen de operationele verbindingen, en toetsen kritisch de gerealiseerde meerwaarde van het samenwerkingsplatform.

Scholengemeenschap – schoolbestuur – directieteam

We gaan voor een open gesprekscultuur, waarbinnen schoolbestuur en directies participeren en inbreng hebben vanuit de eigen opdracht. Samen leggen we de basis voor een deskundig en hoogwaardig onderwijsaanbod, zorgen we voor visieontwikkeling en versterken we het beleidsvoerend vermogen.

Scholengemeenschap – medewerkers

De scholengemeenschap verhoogt de expertise van de leidinggevenden en medewerkers en garandeert sterker onderwijs voor de kinderen. Dit gebeurt ook door het inzetten van school overstijgende functies en verantwoordelijkheden. We streven naar een meer gedeelde visie op medewerkersbeleid, zodat inzetbaarheid en loopbaankansen van medewerkers verhogen.

Scholengemeenschap – middelen

We willen onze beperkte werkingsmiddelen zo efficiënt mogelijk inzetten. We kiezen er voor om middelen samen te brengen waarbij we rekening houden met de draagkracht van de betrokken scholen.

PIJLERS IN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP

We respecteren elkaars autonomie, identiteit, specificiteit en klemtonen in de pedagogische projecten. We zijn ons bewust van verschillen in financiële draagkracht, in historiek, in schoolpopulatie en in draagkracht. Dit wederzijds respect is de basis bij het vormgeven van onze onderlinge samenwerking.

We vertrekken vanuit vertrouwen en zetten ons actief in om dit te versterken. Open communicatie, feedback en een respectvolle aanspreek-cultuur zijn hiertoe essentieel.

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke inbedding en de daaraan gekoppelde opdracht. Diversiteit en multiculturaliteit zijn gegevenheden die elk van onze scholen uitdagen en kansen bieden.
• We erkennen en waarderen verschillen en benutten ze om onze kinderen en jongeren te vormen tot wereldburgers-met-verantwoordelijkheid, die hun weg zullen vinden in de wereld van morgen.
• We verwachten van onze medewerkers dat ze openstaan voor een diverse en multiculturele werkomgeving op basis van wederzijds respect.

We streven ernaar zorg te dragen voor de ander en zetten actief in op welbevinden en betrokkenheid van onze leerlingen en medewerkers.
• We dragen zorg voor de ontplooiing en de ontwikkeling van elk kind en het geloof in hun groeimogelijkheden.
• We verwachten van onze medewerkers dat ze zorg dragen voor elkaar.

In ons medewerkersbeleid zetten we in op professionaliteit en kwaliteit, op gedegen nascholing en op een coachende omgangsstijl.

We zetten in op talent. In onze scholengemeenschap kunnen kinderen en medewerkers hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Onze medewerkers kunnen er hun talenten optimaal inzetten bij de uitvoering van hun opdracht en in het team waarvan ze deel uitmaken. Constructief teamwerk versterkt onze scholen en doorbreekt individualisering.

We staan voor eigentijds en vernieuwend onderwijs. We staan open voor – en gaan bewust om met – nieuwe vragen en tendensen in het veranderend onderwijslandschap.